2012 Botswana naar Nederland

11 Botswana

24 april 2012 – 29 april 2012
Zoutpannen en moerassen

12 Namibië

29 april 2012 – 2 mei 2012
Mooiste plekje van de reis

13 Zambia

2 mei 2012 – 11 mei 2012
Langs de Zambezi

14 Tanzania

11 mei 2012 -17 mei 2012
Dr. Livingstone, I presume?

15 Burundi

18 mei 2012 – 20 mei 2012
Bliksembezoek met Primus bier

16 Rwanda

20 mei 2012 – 26 mei 2012
Land van duizend heuvels

17 Oeganda

26 mei 2012 – 10 juni 2012
Laatste schooldagen

18 Kenia

10 juni 2012 – 15 juni 2012
Kasa krijgt het weer zwaar

19 Ethiopië

15 juni 2012 – 25 juni 2012
Dit keer de snelle route

20 Soedan

25 juni 2012 – 27 juni 2012
Rally door Soedan

21 Egypte

27 juni 2012 – 15 juli 2012
Bruiloft en hitte in Egypte